Nazha Reborn

Nazha Reborn (2021)

116 min
6.8
Ji Zhao
Xiaoming Xuan, Tianxiang Yang, He Zhang

Sinopse

The story happens after over 2000 years when Nezha conquered the Dragon King in the novel Fengshen Yanyi. A normal young deliveryman Li Yunxiang, though coming from the slum area, is living...